Deltagarvillkor

Deltagarvillkor

TTS AWARD 2015Oktober – December

1. Allmänna villkor

1. 1. ”TTS AWARD”-videoklippstävling genomförs av Tamasu Butterfly Europa GmbH (hädanefter hänvisad till som TBE), Am Schürmanshütt 30h, 47441 Moers, Tyskland. I samarbete med EditingSports (hädanefter kallat ESP), Emil Rantatulkkila, Helsingfors, Finland.

1.2 Denna video-tävling är endast öppen för personer som är 18 år gammal eller äldre. Anställda eller personer som är professionellt förknippade med TBE eller ESP tillåts ej ställa upp.

1.3. Genom att skicka ett klipp via mail till media@editingsports går deltagaren med på följande regler & villkor.

1.4. Den inlämnade videon måste vara filmad av den tävlande själv.

1.5. Varje deltagare och förmedlare av videolänk försäkrar i och med översändelsen av länken att den länkade/bifogade videon inte bryter mot några lagar, villkor, policys eller tredje parts rättigheter, framför allt upphovsrätt- och varumärkesrättigheter såväl som personliga rättigheter. Avsändaren intygar sitt ägarskap av rättigheterna till videon, att alla personer i videon har gett sitt godkännande för att medverka i videon och dess offentliga publicering, samt att den inte innehåller några minderåriga (under 18 år) såvida inte medgivande har getts från förälder eller förmyndare. Underskrivet medgivande måste bifogas i mailet i scannat format. Skulle spekulationer rörande eventuellt brott mot dessa regler uppstå förbehåller TBE och ESP sig rätten att inte publicera videon och att utesluta samtliga videofiler och –länkar som har lämnats in till denna tävling utan uppgivet skäl.

Den tävlande är skyldig att betala skadestånd till TBE och/eller ESP för alla skador som kan uppstå i och med inlämningen samt publiceringen av videon. Den tävlande befriar även TBE och ESP från alla anspråk från tredje part som kan uppstå som en konsekvens av videons inlämnande.

1.6. Inlämnade videos kommer att bli en del av EditingSports och Butterfly som har exklusivt ägarskap över samtliga rättigheter för att använda videon. Exklusivt innebär att du inte kan ge bort rättigheterna eller tillåta någon annat att göra de saker som du tillåter ESP/TBE att göra i dessa regler & villkor. Således är det inte tillåtet att delta i några andra tävlingar med samma videoklipp eller att skicka klippet till någon annan.

1.7. Den segrande videon kommer att koras genom sammanställning av juryns och publikens röster. Videon med flest röster vinner. Rösterna består av en röst från ESP, en från TBE, en från Piing Of Power och en från användare som ”gillar” sin favoritvideo på TTS AWARDs Youtube-kanal. Vid oavgjort kommer segraren att lottas.

Prismottagare bestäms den femte arbetsdagen nästföljande månad och vinnarna underrättas via e-mail den tionde arbetsdagen samma månad.

E-mail med information kommer att skickas till de mailadresser som har registrerats när man skickade in sin video. Efter att ha mottagit denna information kommer vinnarna ombes att uppge sin kontaktuppgifter och annan relevant information så att priserna kan packas och levereras. Om ingen svarar på mailet efter tio arbetsdagar eller om mailet inte går att skicka under samma period kommer priset att utgå.

Domarens beslut är slutgiltigt och inga diskussioner gällande tävlingens utgång kommer att initieras. Priserna kan inte bytas ut mot kontanter. Priserna är till för personligt bruk endast.

1.8. Priserna introduceras i tävlingens huvudartikel i Butterflymag med ett ungefärligt försäljningsvärde. Detta värde uppgår i denna tävling till 250 Euro. Priserna är inte utbytbara eller möjliga att växla mot kontanter, kredit eller dylikt. Priserna levereras till vinnarna av Butterfly.

1.9. Sista dagen för att lämna in sin video i första deltävlingen är 18 december 2015. Videos som inkommer därefter kommer att delta i nästa tävling, med start 1 oktober. TTS AWARD är ett kontinuerligt, årligt arrangemang som består av flertalet tävlingar om två-tre månader vardera.

1.10. Slutdatum för första tävlingen är 31 december, efter att vinnarna har utropats.

1.11. Tävlingen har inget att göra med Youtube/Google och är på inget sätt sponsrad, stöttat eller arrangerat av Youtube/Google. Mottagaren av all information från deltagaren är ESP och TBE. Hemsidor tillhörande tredje part som används för tävlingens marknadsföring, så som Facebook, Instagram, Twitter eller G+, är inte inblandat i denna tävling.

1.12. All personlig information som uppges av deltagaren kommer att användas endast i tävlingssyfte och kommer inte att skickas vidare till tredje part, annat än för att skicka priserna. Så fort beslut om priserna har fattats och dessa har levererats kommer all personlig data att raderas.

1.13. Inkomna videos kommer att övergå i EditingSports och Butterflys ägo, som äger de exklusiva rättigheterna för att använda klippet. ESP och TBE har alla rättigheter att monetarisera och auktorisera det inkomna klippet internationellt.

1.14. EditingSports och Butterfly fattar alla slutgiltiga beslut gällande tävlingsregler och behåller alla rättigheter till inkomna videos.

1.15. Genom att delta godkänner den tävlande att fria BTY:s och ESP:s Youtube-kanaler av alla krav/anspråk som den tävlande möjligtvis har i sitt inlämnade material.

 2. Publikens röst

2.1. Publiken har en av de fyra avgörande rösterna för ”TTS AWARDs” videoklippstävling. TBE, ESP och Piing of Power har alla röst vardera därutöver.

2.2. Publikens röst kommer att avgöras genom antalet ”gilla”-markeringar som de inlämnade klippen på slutlistan får på TTS Awards youtube-kanal. Videon med flest likas får publikens röst.

2.3. Publikens röst avgörs enbart utifrån gilla-markeringar. ”Dislikes” (ordagrant: ogilla-markeringar) på youtube-kanalen kommer inte att påverka publikens röst.

2.4. Om TBE samt ESP misstänker skadlig aktivitet, så som spam, påverkan på publikens röst, förbehåller sig TBE och ESP rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om publikens röst.

 3. Bidrag och plattformar

3.1. TBE och ESP kommer att titta igenom samtliga bidrag inkomna via e-mail till media@editingsports.com. TBE och ESP kommer att besluta om och publicera en slutlista med upp till 15 bidrag på TTS AWARDs youtube-kanal.

3.2. De tre vinnarna kommer att offentliggöras med en video som laddas upp på Tamasu BUTTERFLYs youtube-kanal vid tiden för tävlingens avslutning. Utöver de tre vinnarnas klipp kommer denna video även att innehålla upp till och med sju bidrag till från slutlistan för att göra en ”topp”-video från tävlingen.

3.3. Vissa av bidragen kommer även att laddas upp på EditingSports youtube-kanal.

4. Ditt godkännande

4.1. Du tillstår härmed att du ger oss de exklusiva rättigheterna till den inlämnade videon, och inser att du inte kan ge någon annan samma rättigheter gällande den inlämnade videon som du ger oss i detta samförstånd.

4.2. Om den inkomna videon orsakar TBE och ESP någon förlust p.g.a. olagligt innehåll eller för att du bryter mot detta avtal (som att inte ha samtliga rättigheter att tillåta oss att ladda upp ditt klipp) kan du tvingas kompensera den.

4.3. Denna överenskommelse är träffad inom ramarna för det tyska lagsystemet och du tillstår att Tysklands domstolar har de exklusiva juridiska rättigheterna att avgöra alla dispyter eller anspråk som kan uppstå i samband med detta avtal.

4.4. Genom att skicka ett bidrag via e-mail till media@editingsports.com accepterar du alla de regler och villkor som är inskrivna i detta avtal.